Bezpłatny kurs "Fizjoterapia w geriatrii z elementami nowoczesnych metod terapii"

NOWA REHABILITACJA SP. Z O.O. w Krakowie serdecznie zaprasza FIZJOTERAPEUTÓW (także z licencjatem) na BEZPŁATNY kurs:

FIZJOTERAPIA W GERIATRII z elementami nowoczesnych metod terapii.

Kurs trwa 5 dni (40 godzin wykładowych, w tym 20 godzin ćwiczeń z pacjentami !).

Zapisy mailowe (szkolenia@nowarehabilitacja.pl) lub telefoniczne 783444 444.

Uwaga:

- kurs kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu uznawanego przez MZ,

- dla osób spoza Krakowa (min. 50 km od Krakowa) POKRYWAMY KOSZTY NOCLEGÓW W KRAKOWIE.

Kurs dotyczy problematyki geriatrycznej i gerontologicznej oraz kompleksowej opieki nad osobami starszymi i wczesnego wykrywania chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego i będzie realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia, Cel Operacyjny 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się; Działanie 3. Działania edukacyjne: edukacja pracowników ochrony zdrowia.

Liczba godzin dydaktycznych w ramach kursu: 40 godzin

20 godzin wykładowych (z czego 1 godzina na egzamin),

20 godzin warsztatowo-seminaryjnych i ćwiczeń, w tym:

7 godzin seminaryjnych,

5 godzin warsztatowych,

4 godziny studium przypadków klinicznych,

4 godziny ćwiczeń klinicznych.

Liczebność grup: 15-25 osób

Ramy czasowe kursu: kurs pięciodniowy

Forma i warunki zaliczenia kursu

Kurs doskonalący kończy się egzaminem. Uczestnikom, którzy zaliczą egzamin wystawione zostanie świadectwo ukończenia kursu. W przypadku niezaliczenia egzaminu uczestnik może otrzymać zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub przystąpić do egzaminu poprawkowego w ramach innej edycji kursu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest obecność na wszystkich zajęciach.
W uzasadnionych przypadkach uczestnik może otrzymać zgodę od organizatora kursu na uzupełnienie brakującego zakresu szkolenia w ramach innej edycji kursu i wówczas przystąpić do egzaminu.

CEL KURSU

Poszerzenie posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie problematyki geriatrycznej z uwzględnieniem oceny stanu pacjenta w wieku podeszłym, w szczególności problematyki sprawności funkcjonalnej i jakości życia, współpracy z zespołem terapeutycznym obejmującej planowanie kompleksowej rehabilitacji, prowadzenie fizjoterapii i kontrolę stanu pacjenta w trakcie rehabilitacji szpitalnej i ambulatoryjnej.

 

PLAN KURSU

Kurs obejmuje 5 zintegrowanych modułów kształcenia dla których zdefiniowano szczegółowe efekty kształcenia.

Wyodrębnione moduły kształcenia to:

  • Moduł 1 - Proces starzenia się - diagnostyka i specyfika postępowania fizjoterapeutycznego w geriatrii.
  • Moduł 2 - Wybrane procedury fizjoterapeutyczne w ramach zespołowego podejścia geriatrycznego.
  • Moduł 3 - Uwarunkowania pracy fizjoterapeuty z pacjentem w wieku podeszłym wynikające z zaburzeń funkcji narządów zmysłów i wyższych czynności nerwowych.
  • Moduł 4 - Metody fizjoterapeutyczne - specyfika starości.
  • Moduł 5 - Dobre i złe oblicza starości.

Celem pierwszego modułu kształcenia jest zapoznanie z kompleksowym podejściem diagnostycznym i terapeutycznym oraz przedstawienie roli fizjoterapeuty w zespole geriatrycznym i rehabilitacyjnym.

W ramach każdego z kolejnych modułów zdobyta wcześniej wiedza jest poszerzana o specyfikę wielkich problemów geriatrycznych oraz powtarzana.

Ważnym elementem każdego z 4 modułów jest analiza przypadku klinicznego, zajęcia warsztatowe oraz bezpośrednia praca z pacjentem.

 

1. Kto może wziąć udział w Kursie?

Odp: Fizjoterapeuta. Fizjoterapeutą jest osoba, która zgodnie z ust. 2 ustawy z dnia 25 września 2015r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 r. poz. 1994), tj. posiadająca tytuł:

a) magistra uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1 ustawy;

b) magistra uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2–7 ustawy;

c) licencjata uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2 lub 3 ustawy;

d) zawodowy technika fizjoterapii uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 8 ustawy.

2. Co trzeba zrobić, żeby dostać się na kurs?

Odp: Do udziału w kursie kwalifikowany jest fizjoterapeuta, który dostarczy osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty komplet dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych (najpóźniej dzień przed rozpoczęciem kursu), tj. wypełnioną ankietę osobową oraz kwestionariusz zgłoszeniowy, kserokopię dyplomów potwierdzających kwalifikacje, oświadczenie o zatrudnieniu/samozatrudnieniu oraz o nieuczestniczeniu w kursach z zakresu geriatrii finansowanych ze środków unijnych po 2007 roku.

 

WYMAGANIA:

1. Ukończone studia: wykształcenie w zawodzie fizjoterapeuty: mgr, lic., technik.

2. Aktualne zatrudnienie na stanowisku fizjoterapeuty (może być także wolontariat). Konieczne jest zatrudnienie w placówce posiadającej kontrakt z NFZ, lub samozatrudnienie.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

1. Ankieta osobowa.

2. Karta zgłoszeniowa.

3. Kserokopia dyplomu.

4. Oświadczenie o zatrudnieniu, lub samozatrudnieniu.

5. Oświadczenie o nieuczestniczeniu w kursach z zakresu geriatrii finansowanych ze środków unijnych po 2007 roku.

Dokumenty można pobrać na naszej stronie internetowej http://www.nowarehabilitacja.pl/szkolenia/szkolenia/pliki-do-pobrania.html

 

W przypadku większej liczby zgłoszeń na daną edycję kursu, o przyjęciu na kurs decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

W pierwszy dzień kursu zajęcia rozpoczynają się z reguły ok. godz. 13:00 (jest to godzina orientacyjna i może ulec zmianie). W następne dni od godzin porarannych. W ciągu dnia zaplanowane będzie 8 godzin dydaktycznych. Pokrywamy koszty i pomagamy zorganizować noclegi w Krakowie (4 noclegi). Zapewniamy też catering podczas szkoleń oraz materiały szkoleniowe.

Dokładne informacje odnośnie miejsca zakwaterowania i godzin rozpoczęcia kursu będziemy przesyłać Państwu drogą mailową na kilka dni przed rozpoczęciem kursu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zapisem się na kurs, bardzo prosimy o przesłanie na adres mailowy: szkolenia@nowarehabilitacja.pl podstawowych informacji: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania i ew. korespondencyjny, adres e-mail oraz termin, ktorym byliby Państwo zainteresowani.

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies.