Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku

   Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku w oddziale dziennym obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno - terapeutyczną nad świadczeniobiorcami z uszkodzonym narządem wzroku. Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku w oddziale dziennym polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego świadczeniobiorcy w rehabilitacji w zależności od jego stanu zdrowia oraz na określeniu liczby, częstotliwości, rodzaju, kolejności wykonywania świadczeń i realizacji zadań. Dla każdego pacjenta szczegółowy zakres świadczeń ustalamy indywidualnie, w ramach spotkań wielospecjalistycznego zespołu na początku cyklu, po zbadaniu pacjenta przez lekarzy specjalistów, terapeutów, psychologa oraz po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną dostarczoną przez pacjenta. W przypadku pacjentów, u których możliwa jest poprawa funkcji wzroku (np. u pacjentów ze ślepotą lub niedowidzeniem korowym), oprócz usprawniania ruchowego i psychoruchowego, prowadzimy rehabilitację z uwzględnieniem wielomodalnej stymulacji centralnego układu nerwowego, mającej na celu stymulację mechanizmów plastyczności. W tym celu wykorzystujemy kompleksowe usprawnianie, z wykorzystaniem metod kinezyterapeutycznych (w tym metod specjalnych jak NDT Bobath, PNF i innych), fizykoterapeutycznych i masażu leczniczego oraz stymulacji narządu wzroku różnymi metodami z wykorzystaniem dostępnych urządzeń i oprogramowania komputerowego. W przypadku pacjentów, którzy nie rokują poprawy funkcji widzenia, oprócz usprawniania ruchowego i psychoruchowego, prowadzimy edukację i ćwiczenia świadomego wykorzystywania resztek widzenia, zapewniających samodzielność w życiu codziennym (np. w czynnościach dnia codziennego) oraz zawodowym, a także prowadzić ćwiczenia mające na celu wykształcenie umiejętności pozwalających na bezpieczne i samodzielne poruszanie się zarówno w warunkach domowych jak i obcym otoczeniu.

 

Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku w oddziale dziennym obejmuje w szczególności:

1) poradę wielospecjalistyczną (konsylium);

2) świadczenia z zakresu diagnozy i terapii widzenia lub ortoptyki;

3) świadczenia z zakresu usprawniania ruchowego i psychoruchowego;

4) świadczenia z zakresu tyflopedagogiki;

5) świadczenia z zakresu psychologii lub psychoterapii;

6) świadczenia z zakresu terapii zajęciowej.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupie, przy czym na 1 terapeutę może przypadać będzie nie więcej niż 4 świadczeniobiorców. W przypadku rehabilitacji dzieci ściśle współpracujemy z rodzicami lub opiekunami dziecka. Współpraca polegać na uczestnictwie (w miarę możliwości rodziców lub opiekunów) w pracy terapeuty z dzieckiem, poradnictwie i instruktażu, co do postępowania rehabilitacyjnego w życiu codziennym świadczeniobiorcy.

Rehabilitacja w tym oddziale odbywa się w ramach kontraktu z NFZ.


W skład zespołu diagnostyczno terapeutycznego wchodzą:

lekarz okulista, neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej, tyflopedagodzy, rehabilitanci wzroku, instruktorzy orientacji przestrzennej, psycholodzy, neuropsycholog, i fizjoterapeuci.

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies.